Hotărâri ale Consiliului Local


An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 285
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 1 Hotãrâre privind acoperirea definitivã din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de dezvoltare 31.01.2024
2024 2 Hotãrâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 31.01.2024
2024 3 Hotãrâre privind aprobarea Programului anual ºi a Strategiei anuale de achiziþii publice pe anul 2024 31.01.2024
2024 4 Hotãrâre privind stabilirea salariilor funcþionarilor publici ºi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului ºi serviciile publice din subordine 31.01.2024
2024 5 Hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului local pentru trimestrul III 2023 31.01.2024
2024 6 Hotãrâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2023 pentru finanþarea secþiunii de dezvoltare a bugetului local 2024 31.01.2024
2024 7 Hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la Contractul de închiriere nr. 1650 din 15 aprilie 2015 31.01.2024
2024 8 Hotãrâre privind încetarea calitãþii de asociat în Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã AQUA Botoºani 31.01.2024
2024 9 Hotãrâre privind aprobarea reþelei ºcolare pentru anul ºcolar 2024 – 2025 pe raza comunei Copãlãu 31.01.2024
2024 10 Hot?r?re aprobarea Planului de Analiz? ?i Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Cop?l?u pentru anul 2024 29.02.2024
2024 11 Hot?r?re aderarea ?i asocierea comunei COP?L?U la Asociația APIConsult Boto?ani impreun? cu UAT IB?NE?TI 29.02.2024
2024 12 Hot?r?re aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE ȘI LOCUINȚE DE NECESITATE CONFORM LEGII NR. 144/1996 ?N COMUNA COP?L?U, JUDEȚUL BOTOȘANI” 29.02.2024
2024 13 Hot?r?re aprobarea execu?iei bugetului local pentru trimestrul IV 2023 29.02.2024
2024 14 Hot?r?re aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal 29.02.2024
2024 15 Hot?r?re rectificarea bugetului local pe anul 2024 29.02.2024
2024 16 Hot?r?re revocarea Hot?r?rii Consiliului local nr. 63 din 17 noiembrie 2023, cu privire la stabilirea salariilor de baz? pentru func?iilor publice ?i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cop?l?u, județul Botoșani, ?ncep?nd cu luna noiembrie 2023 29.02.2024
2024 17 Hot?r?re privind m?suri de gospod?rire ?i ?nfrumuse?are a localit??ilor comunei 01.04.2024
2024 18 Hot?r?re privind concesionarea direct? a trupurilor de p??une proprietatea privat? a comunei destinate p??unatului pentru ovine 01.04.2024
2024 19 Hot?r?re privind contul de execu?ie a bugetului local pentru anul 2023 01.04.2024
2024 20 Hot?r?re privind dezmembrarea imobilului - teren ?n suprafaț? de 591.845 mp situat ?n extravilanul comunei Cop?l?u, ?nscris ?n CF nr. 54036 Cop?l?u, NC 54036 ?n 2 loturi 01.04.2024
1
2
3
4
5
6
7
Inainte